Služby - www.uctovnafirma.sk

účtovníctvo - dane - mzdy
Title
Prejsť na obsah
Jednoduché účtovníctvo
• vedenie peňažného denníka
• vedenie pokladničnej knihy
• vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
• vedenie evidencie majetku
• vedenie skladovej evidencie
• spracovanie evidencie jázd
• vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
• spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
• vedenie ostatných účtovných kníh
• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
• spracovanie ročnej účtovnej závierky
• daňové priznanie k dani z príjmov
Podvojné účtovníctvo
• vedenie hlavnej knihy
• vedenie analytickej evidencie
• vedenie účtovného denníka
• vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
• vedenie evidencie majetku
• vedenie pokladničnej knihy
• evidencia DPH, daňové priznanie
• vedenie skladovej evidencie
• spracovanie evidencie jázd
• mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
• spracovanie ročnej účtovnej závierky
• daňové priznanie k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
Mzdy a personálna agenda
• spracovanie miezd
• výplatné listiny
• mzdové hlásenia
• potvrdenia o príjmoch
• výpočty nemocenských dávok
• evidencia dovolenky
• ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
• podklady pre účtovníctvo
• mzdové a evidenčné listy
• spracovanie mesačných a štvrťročných výkazov


Dane
• daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby
• daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby
• výpočet preddavkov na daň z príjmu
• výpočet odloženej dane
• výpočet splatnej dane
• daň z pridanej hodnoty
• daň z motorových vozidiel
• daň zo závislej činnosti
• daňová optimalizácia
2021
Návrat na obsah